Regulamin dla uczestników targów

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEDZNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP.Z O.O. PO 1 STYCZNIA 2018 ROKU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników targów, wystaw i podobnych wydarzeń, zwanych dalej łącznie targami, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000202703, NIP 777-00-00-488, REGON 004870933, zwane dalej MTP. Adres do korespondencji: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań.\

1.2. Uczestnicy targów organizowanych przez MTP są ponadto zobowiązani do przestrzegania: a) „Postanowień szczegółowych”, b) „Warunków uczestnictwa”, c) „Zakresu tematycznego targów”, d) regulaminu portalu „Strefa Wystawcy”, za pośrednictwem którego dokonywane są zamówienia i zawierane umowy on-line, e) „Przepisów technicznych i przeciwpożarowych”.

1.3. „Postanowienia szczegółowe”, „Warunki uczestnictwa” i „Zakres tematyczny targów ” są ustalane odrębnie na każdą edycję targów i wraz z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem portalu „Strefa Wystawcy”, a także „Przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi” stanowią integralną część umowy uczestnictwa w targach.

1.4. W targach mogą uczestniczyć podmioty prezentujące ofertę zgodną z „Zakresem tematycznym targów”. Jeżeli oferta nie znajduje odpowiednika w „Zakresie tematycznym targów”, ale jest do niego zbliżona lub pokrewna, jej wystawienie na targach wymaga zgody MTP.

2. ZASADY UCZESTNICTWA

2.1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY

2.1.1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez:

a) nadesłanie do siedziby MTP (usługodawcy) oryginału formularza zgłoszeniowego „U” wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu (usługobiorcy, płatnika) dokonującego zgłoszenia uczestnictwa w danych targach, z upoważnieniem wskazanej osoby do składania zamówień i zawierania umów drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”, a następnie, po otrzymaniu od MTP hasła dostępu do portalu, dokonanie on-line przez tę upoważnioną osobę (użytkownika portalu) zgłoszenia uczestnictwa w danych targach i zamówienia powierzchni na rzecz podmiotu, w imieniu którego działa;

b) dokonanie opłaty za zgłoszenie wystawcy i wpłatę kaucji z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej, o których mowa w „Warunkach uczestnictwa”. Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje się za dokonane w dniu, w którym zostaną spełnione powyższe warunki.

2.1.2. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia określonego jako „termin zgłoszeń uczestnictwa”. Zgłoszenia uczestnictwa dokonane po tym terminie będą rozpatrywane przez 2 MTP w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej. Szczegółowe informacje są dostępne na portalu „Strefa Wystawcy”.

2.1.3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w targach. Za datę złożenia oferty uczestnictwa przyjmuje się datę dokonania zgłoszenia za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”, zapisaną w systemie informatycznym.

2.1.4. Zamówienie powierzchni wystawienniczej, będące elementem zgłoszenia uczestnictwa w danych targach, polega na wskazaniu rodzaju i wielkości powierzchni wybranej z oferty MTP przedstawionej na formularzu zgłoszenia uczestnictwa oraz na portalu „Strefa Wystawcy”.

2.1.5. MTP informują o przyjęciu oferty uczestnictwa w targach oraz o zawarciu umowy drogą elektroniczną (e-mail), wskazując, że wystawiony w formie elektronicznej dokument „Potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa”, w którym określają wielkość i rodzaj przydzielonej powierzchni wystawienniczej oraz jej lokalizację, został umieszczony przez MTP na indywidualnym koncie zgłaszającego udział (zamawiającego, usługobiorcy) w portalu Strefa Wystawcy i jest gotowy do pobrania/wydrukowania. Za datę zawarcia umowy uczestnictwa przyjmuje się datę wysyłki przez MTP do kontrahenta informacji elektronicznej (e-mail) o „Potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa”. MTP zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia oferty uczestnictwa w targach (np. z powodu niezgodności oferty z zakresem tematycznym, wyczerpania możliwości lokalizacyjnych targów), o której poinformują drogą elektroniczną (e-mail), wskazując, ze stosowny dokument został umieszczony przez MTP na indywidualnym koncie zgłaszającego udział (zamawiającego, usługobiorcy) w portalu Strefa Wystawcy i jest gotowy do pobrania/wydrukowania. W przypadku odmowy przyjęcia oferty uczestnictwa MTP dokonają zwrotu kaucji z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej na rachunek bankowy podmiotu, których dokonał zgłoszenia (usługobiorcy, płatnika).

2.1.6. MTP przydzielają powierzchnię wystawienniczą uwzględniając warunki lokalizacyjne danych targów oraz, w miarę możliwości, życzenia zamawiającego. Jeżeli wielkość lub rodzaj powierzchni wystawienniczej przyznanej przez MTP w „Potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa” różni się od zamówionej przez zgłaszającego uczestnictwo, umowa jest zawarta na warunkach ustalonych w tym Potwierdzeniu.

2.1.7. MTP zastrzegają sobie prawo zmiany pierwotnie przydzielonej powierzchni wystawienniczej, określonej w „Potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa”, o czym poinformują drogą elektroniczną (e-mail), wskazując, ze stosowny dokument został umieszczony przez MTP na indywidualnym koncie zgłaszającego udział (zamawiającego, usługobiorcy) w portalu Strefa Wystawcy i jest gotowy do pobrania/wydrukowania. Uczestnikowi targów nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony MTP.

2.1.8. Wszelkie zmiany zamówienia powierzchni, a także innych elementów umowy uczestnictwa w targach przez podmiot, który dokonał zgłoszenia (zamawiający, usługobiorca) wymagają jego stosownych działań za pośrednictwem portalu Strefa Wystawcy albo tradycyjnej formy pisemnej pod rygorem nieważności .

2.1.9. Podmiot dokonujący zgłoszenia uczestnictwa jest zobowiązany do dokonania opłaty za zgłoszenie wystawcy, uwzględniającej koszty manipulacyjne związane z przygotowaniem przez MTP dokumentacji związanej z zawarciem umowy uczestnictwa w targach i realizacją zamówienia powierzchni oraz pakiet świadczeń dla wystawcy. Wysokość opłaty za zgłoszenie wystawcy, zasady jej płatności i świadczenia wkalkulowane w tę opłatę są określone w „Warunkach uczestnictwa” danych targów oraz na portalu „Strefa Wystawcy”.

2.1.10. Przekazanie powierzchni wystawienniczej w użytkowanie uczestnikowi targów nastąpi pod warunkiem uregulowania wymagalnych należności, wynikających z zawartej umowy uczestnictwa. W przypadku ich nieuregulowania przed rozpoczęciem targów, MTP zastrzegają sobie prawo do nie udostępnienia powierzchni wystawienniczej do czasu ich zapłaty.

2.2. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA

2.2.1. Odwołanie oferty uczestnictwa albo odstąpienie od umowy uczestnictwa (zawartej w dacie otrzymania „Potwierdzenia Uczestnictwa”) wymaga tradycyjnej formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.2.2. W przypadku odwołania oferty uczestnictwa albo odstąpienia od umowy uczestnictwa opłata rejestracyjna jest wymagalna, a wpłacona nie podlega zwrotowi.

2.2.3. Podmiotom, które odwołały ofertę uczestnictwa w targach albo odstąpiły od umowy uczestnictwa w terminie do 14 dni od daty jej zawarcia, tj. od daty wysyłki przez MTP do kontrahenta informacji elektronicznej (e-mail) o „Potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa”, przysługuje zwrot kaucji z tytułu udostępnienia powierzchni, o której mowa w punkcie 2.1.1. W takim przypadku MTP dokonają zwrotu kaucji na rachunek bankowy podmiotu, który dokonał zgłoszenia (usługobiorcy, płatnika).

2.2.4. Odstąpienie od umowy uczestnictwa w targach po upływie 14 dni od daty jej zawarcia tj. od daty wysyłki przez MTP do kontrahenta informacji elektronicznej(e-mail) o „Potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa”, powoduje przepadek kaucji, o której mowa w punkcie 2.1.1.

2.2.5. Podmiotom, które odwołały ofertę uczestnictwa albo odstąpiły od umowy uczestnictwa nie przysługują świadczenia objęte opłatą za zgłoszenie wystawcy. Otrzymane od MTP karty wystawcy uprawniające do wstępu na targi oraz zaproszenia na wydarzenia towarzyszące targom podlegają zwrotowi.

2.3. WSPÓŁWYSTAWCY I FIRMY REPREZENTOWANE

2.3.1. Wystawca ma obowiązek zgłoszenia jako współwystawców podmioty, które korzystają z części powierzchni / stoiska wystawcy i prezentują własne produkty i/lub usługi przy udziale własnego personelu. Zgłoszenia współwystawców należy dokonać on-line za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”.

2.3.2. Od wystawcy jako podmiotu dokonującego zgłoszenia współwystawcy MTP pobierają opłatę za zgłoszenie współwystawcy, uwzględniającą koszty manipulacyjne związane z rejestracją współwystawcy oraz dodatkowe świadczenia dla współwystawcy. Wysokość opłaty za zgłoszenie współwystawcy, zasady jej płatności oraz zakres świadczeń wkalkulowanych w tę opłatę są określone w „Warunkach uczestnictwa” danych targów oraz na portalu „Strefa Wystawcy”.

2.3.3. MTP wyrażają zgodę na udział współwystawcy /-ów w „Potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa” albo wystawiając odrębny dokument z taką zgodą i udostępniając go w sposób analogiczny jak Potwierdzenie, tj. za pośrednictwem portalu Strefa Wystawcy (na indywidualnym koncie wystawcy), jednocześnie informując o tym drogą elektroniczną (e-mail). Bez zgody MTP wystawca nie jest uprawniony do oddawania powierzchni / stoiska lub jego części do używania innym podmiotom. W przypadku udostępnienia powierzchni podmiotom niezgłoszonym jako współwystawcy, MTP mają prawo do obciążenia wystawcy karą umowną odpowiadającą wartości opłaty za zgłoszenie współwystawcy.

2.3.4. Współwystawcy przysługują prawa i obowiązki wystawcy, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

2.3.5. Wystawca / współwystawca może zgłosić, jako firmy reprezentowane podmioty, których produkty i / lub usługi są prezentowane na stoisku wystawcy, ale bez udziału personelu firmy reprezentowanej. Zgłoszenia firm reprezentowanych należy dokonać on-line za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”. Dane zgłoszonych firm reprezentowanych są umieszczane w katalogu w spisie firm reprezentowanych, ze wskazaniem wystawcy / wspólwystawcy , który je reprezentuje. Z tytułu zgłoszenia firm reprezentowanych nie pobiera się dodatkowych opłat.

2.3.6. Wystawca ma obowiązek poinformować zgłaszanych przez siebie Współwystawców o postanowieniach niniejszego Regulaminu, w szczególności o zawartych w nim przepisach porządkowych, a także o Postanowieniach Szczegółowych odnoszących się do danych targów.

2.3.7. Wystawca oraz Współwystawca mają obowiązek poinformować personel stoiska o przepisach porządkowych wynikających z niniejszego Regulaminu, a także o Postanowieniach Szczegółowych odnoszących się do danych targów.

2.3.8. Wystawca ma obowiązek poinformować swój personel oraz wykonawcę prac montażowych i demontażowych związanych z budową i wyposażeniem stoiska albo realizowaniem aranżacji powierzchni ekspozycji o przepisach technicznych i przeciwpożarowych obowiązujących na terenach MTP lub w innym miejscu organizacji targów.

3. USŁUGI TARGOWE. WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ

3.1. Zamówienia usług związanych z uczestnictwem w targach należy dokonać on-line za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”. Zamówień usług on-line za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy” dokonuje osoba (użytkownik portalu) upoważniona przez podmiot, na rzecz którego usługi mają być realizowane (usługobiorcę), wskazana na formularzu zgłoszeniowym „U” nadesłanym do MTP.

3.2. Zamówienia usług targowych należy dokonać w terminie wskazanym jako termin nadsyłania zamówień.

3.3. Ceny usług targowych są ustalane odrębnie w odniesieniu do danych targów. Szczegółowe informacje są dostępne na portalu „Strefa Wystawcy”, a także w „Warunkach uczestnictwa” danych targów.

3.4. MTP gwarantują wpis do katalogu nazwy/firmy i danych teleadresowych oraz targowej oferty produktowej wystawcy – w zakresie objętym opłatą za zgłoszenie wystawcy, a także współwystawcy – w zakresie objętym opłatą za zgłoszenie współwystawcy, pod warunkiem wykonania przez osobę upoważnioną przez wystawcę / współwystawcę (wskazaną na formularzu zgłoszeniowym „U”), on-line za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”, w zakładce „Twoje wpisy katalogowe i produkty”, czynności polegających na podaniu szczegółowych danych, które mają być przez MTP umieszczone w katalogu (wydawanym w postaci drukowanej i/lub elektronicznej, i/lub w internecie), w układzie alfabetycznym (spis wystawców) i branżowym (według zakresu tematycznego targów). W przypadku braku wykonania przez osobę upoważnioną przez wystawcę/ współwystawcę stosownych czynności w zakładce „Twoje wpisy katalogowe i produkty”, MTP dokonają wpisu do katalogu na podstawie informacji dotyczących wystawcy/ współwystawcy podanych w formularzach zgłoszeniowych „U”.

3.5. Wystawcy i współwystawcy mają prawo do zamówienia dodatkowych wpisów, a także reklam w katalogu, w ramach usług oferowanych przez MTP. Zamówień usług należy dokonać on-line za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”.

3.6. W przypadku targów, których katalog ma postać drukowaną, nadesłanie / złożenie zamówienia dodatkowego wpisu do katalogu po terminie oddania katalogu do druku skutkuje zamieszczeniem wpisu przez MTP wyłącznie w internecie.

3.7. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za treści ofert targowych i reklam przekazanych w celu umieszczenia w katalogu, a także za konsekwencje błędów redakcyjnych i pominięć powstałych w katalogu.

3.8. MTP nie gwarantują realizacji złożonych po terminie zamówień reklam w katalogu (reklamy są zamieszczane w katalogu w wersji drukowanej i / lub na płycie CD/DVD).

3.9. MTP gwarantują wykonanie usług reklamowych innych niż określone w punktach 3.5. – 3.8, (np. wykonanie i ustawienie konstrukcji reklamowych, produkcja filmów reklamowych i ich zamieszczenie na stronie internetowej), zamówionych w terminie i według zasad określonych na portalu „Strefa Wystawcy”.

3.10. Reklama poza stoiskiem, wykonywana przy pomocy narzędzi lub środków własnych wystawcy / współwystawcy, jest odpłatna i wymaga zgody MTP. Brak zgody spowoduje uniemożliwienie prowadzenia działań reklamowych lub usunięcie reklam na koszt i ryzyko wystawcy / współwystawcy.

3.11. Zamawiający usługi budowy i wyposażenia stoiska w MTP zawiera odrębną umowę o budowę i wyposażenie stoiska. Warunkiem rozpoczęcia przez MTP realizacji zamówienia jest dokonanie przez zamawiającego wpłaty zaliczki określonej w umowie o budowę i wyposażenie stoiska, a także uregulowanie przez zgłaszającego uczestnictwo wymagalnych należności, wynikających z zawartej umowy uczestnictwa. Wykonanie usługi jest potwierdzane stosownym protokołem podpisanym przez uczestnika targów ( wystawcę) oraz MTP.

3.12. MTP gwarantują wykonywanie podczas targów usługi instalacji kamer IP na stoiskach wystawienniczych lub innych zaaranżowanych przestrzeniach użytkowanych przez uczestników targów, zamówionych w terminie i według zasad określonych na formularzach zamówień takich usług, dokonanych on-line za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”. Usługa jest odpłatna i może być realizowana w czasie montażu, trwania targów i wydarzeń towarzyszących oraz demontażu.

3.13. W przypadkach realizacji przyłączy elektrycznych, w wyniku zamówienia usługi budowy i wyposażenia stoiska (o której mowa powyżej) albo odrębnego zamówienia przyłączy elektrycznych, od podmiotu dokonującego zamówienia MTP pobierają opłatę za użytkowanie sieci energetycznej. Dla zamawiających powierzchnie zabudowane / stoiska wystawiennicze, wyposażone w przyłącza elektryczne (gniazda , oświetlenie itp.), z oferty przedstawionej na portalu „Strefa Wystawcy”, opłata za użytkowanie sieci energetycznej jest wkalkulowana w ceny tych powierzchni / stoisk.

3.14. Wysokość opłat za użytkowanie sieci energetycznej MTP jest uzależniona od mocy przyłącza elektrycznego i czasu użytkowania sieci (czasu trwania targów). Wysokość opłat obowiązujących na danych targach i zasady ich płatności są określone w „Warunkach uczestnictwa” oraz na portalu „Strefa Wystawcy”.

3.15. Przyłącza techniczne do stoisk: elektryczne, wodociągowo-kanalizacyjne, sprężonego powietrza, teleinformatyczne, a także usługi związane z podwieszaniem elementów do stałej konstrukcji stropów w pawilonach oraz inne realizowane na terenach MTP są wykonywane wyłącznie przez MTP.

3.16. Dokumenty uprawniające do wstępu i wjazdu na tereny MTP oraz zasady wstępu, wjazdu i parkowania są określone w „Postanowieniach szczegółowych” danych targów. Zamówień dokumentów wstępu, wjazdu i parkowania nie wkalkulowanych w opłaty za zgłoszenie wystawcy i za zgłoszenie współwystawcy, należy dokonać on-line za pośrednictwem portalu „mtp24.pl”.

3.17. Zgłoszeń do konkursów organizowanych przez MTP należy dokonać on-line za pośrednictwem portalu „Strefa Wystawcy”. Szczegółowe informacje o konkursach i regulaminy konkursów są dostępne na stronach internetowych danych targów oraz na portalu „Strefa Wystawcy”,

4. PRAWA OCHRONNE I NORMY BEZPIECZEŃSTWA EKSPONATÓW

4.1. Wyroby prezentowane na targach (w szczególności maszyny i urządzenia) powinny posiadać świadectwa oceny zgodności z wymaganymi normami, dotyczącymi zwłaszcza bezpieczeństwa, określonymi w stosownych przepisach prawa. Jeżeli wyrób prezentowany na targach nie został poddany wymaganej prawem ocenie zgodności z normami, wystawca powinien umieścić stosowną informację na stoisku, w widocznym miejscu.

4.2. Zaleca się wystawcom / współwystawcom uzyskanie we własnym zakresie, przed wystawieniem własnych produktów na targach, informacji na temat przepisów obowiązujących w zakresie ochrony własności przemysłowej, praw autorskich, ochrony konkurencji i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji obowiązujących w Polsce oraz w innych krajach (należących do Unii Europejskiej lub spoza niej), z których pochodzić będą lub w których zostały zarejestrowane konkurencyjne produkty prezentowane na targach przez innych uczestników targów.

4.3. W świetle przepisów obowiązującej w Polsce ustawy o ochronie własności przemysłowej, istnieje możliwość ubiegania się o pierwszeństwo z wystaw ( targów) do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Wystawy (targi) organizowane przez MTP mające przywilej pierwszeństwa są wskazane przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w stosownym obwieszczeniu. MTP wystawią zaświadczenie o wystawieniu wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na wniosek zainteresowanego wystawcy / współwystawcy, uwzględniając wymogi dotyczące dowodów pierwszeństwa ustalone przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej. Pierwszeństwo z wystawy może stanowić podstawę zastrzeżenia uprzedniego pierwszeństwa tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W odniesieniu do wynalazków istnieje jedynie możliwość ubiegania się o pierwszeństwo do uzyskania patentu w przypadku wystawienia wynalazku na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej w rozumieniu Konwencji o wystawach międzynarodowych. Ponieważ wystawy (targi) organizowane przez MTP nie mają takiego charakteru, dlatego w celu uzyskania ochrony prawnej zaleca się zgłoszenie wynalazków do urzędu patentowego przed ich wystawieniem na targach.

4.4. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie podczas targów praw wystawców / współwystawców przez innych uczestników targów, wynikających z uzyskanej przez nich ochrony prawnej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego, topografii układów scalonych lub znaku towarowego, a także praw autorskich, praw wynikających z umów licencyjnych, cesji, know-how itp.

4.5.W przypadku publicznego wykonania albo odtwarzania utworów muzycznych i słownomuzycznych, uczestnik targów jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie zgody organizacji powołanych do zbiorowego zarządzania prawami twórców i do zapłaty na ich rzecz stosownego wynagrodzenia (tantiem). Uczestnik targów powinien respektować obowiązujące w zakresie ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej.

4.6. MTP gwarantują wystawcom / współwystawcom możliwość uzyskania podczas targów szczegółowych informacji dotyczących ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji. W tym celu organizują punkt informacyjny na terenach targowych, w którym pomocy udzielają rzecznicy patentowi albo są udzielane ogólne informacje, a zainteresowani uzyskaniem pomocy rzecznika patentowego są kierowani do współpracującej z MTP kancelarii patentowej.

5. PRZEPISY PORZĄDKOWE I BEZPIECZEŃSTWA

5.1.Terminy i godziny otwarcia targów, okresy montażu i demontażu stoiska oraz godziny otwarcia pawilonów i terenów targowych, a także zasady wjazdu i parkowania pojazdów, określają ” Postanowienia szczegółowe”. Przebywanie i postój na terenach MTP poza terminami i godzinami ich otwarcia wymaga zgody MTP. Jeżeli przebywanie i postój na terenach MTP jest uzasadnione ze względu na potrzebę przedterminowego montażu lub poterminowego demontażu, to od wystawcy zostanie pobrana stosowna opłata.

5.2. W godzinach otwarcia targów stoiska powinny być dostępne dla zwiedzających. Okresowe zamknięcie stoiska wymaga uprzedniej zgody MTP. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność ochrony wzoru użytkowego przed nieuczciwą konkurencją) i za zgodą MTP wystawca może ograniczyć dostęp szerokiej publiczności do części swojego stoiska i umożliwić wstęp tylko osobom posiadającym stosowne zaproszenia. Powinien jednak zapewnić obsługę stoiska w zakresie udzielania zwiedzającym odpowiednich informacji.

5.3. Niedozwolone jest eksponowanie i prezentowanie na stoiskach oferty (towarów i usług) niezgodnej z zakresem tematycznym targów. Na żądanie MTP uczestnik targów powinien zaprzestać prezentacji takiej oferty i na własny koszt dokonać usunięcia ze stoiska eksponatów. 7 W przypadku niewykonania powyższego, MTP zlecą usunięcie eksponatów ze stoiska albo dokonają zamknięcia stoiska na koszt i ryzyko uczestnika targów.

5.4. Niedozwolone jest umieszczanie cen na wystawionych eksponatach oraz sprzedaż detaliczna na stoisku wystawienniczym w czasie targów, chyba że „Postanowienia szczegółowe” stanowią inaczej. Na żądanie MTP uczestnik targów powinien na własny koszt zaprzestać niedozwolonego wystawiania cen na eksponatach i sprzedaży detalicznej na stoisku. W przypadku niewykonania powyższego, MTP zlecą usunięcie ze stoiska cen i towarów podlegających sprzedaży detalicznej albo dokonają zamknięcia stoiska na koszt i ryzyko uczestnika targów.

5.5. Maksymalne natężenie dźwięku na stoisku, związane na przykład z wykonywaniem lub odtwarzaniem utworów muzycznych podczas trwania targów, nie może przekroczyć 70 dB (ograniczenie hałasu), z wyjątkiem przypadków, o których mowa dalej w punkcie 5.7. Zabronione jest kierowanie kolumn głośnikowych w stronę ciągów komunikacyjnych i sąsiednich stoisk. Na żądanie MTP uczestnik targów powinien obniżyć do wymaganego poziomu natężenie hałasu oraz dokonać właściwego ustawienia aparatury nagłośnieniowej lub innych urządzeń. W przypadku niewykonania powyższego, MTP zaprzestaną dostarczać na stoisko energię elektryczną lub sprężone powietrze albo dokonają zamknięcia stoiska na koszt i ryzyko uczestnika targów.

5.6. Zamknięcie stoiska przez MTP w przypadkach, o którym mowa w punktach 5.3. – 5.5 , może być okresowe tj. do czasu wykonania polecenia porządkowego MTP, albo stałe tj. do czasu zakończenia targów. Stałe zamknięcie stoiska jest traktowane jako sankcja za niewykonanie przez wystawcę postanowień umowy uczestnictwa. W takim przypadku wystawcy nie przysługuje zwrot wpłaconych należności z tytułu opłaty rejestracyjnej, udostępnienia powierzchni i budowy stoiska oraz nie zostanie on zwolniony z obowiązku uiszczenia należności za zamówione i zrealizowane inne usługi targowe. Wystawcy nie przysługuje również prawo do odszkodowania, gdyż zamknięcie stoiska stanowi sankcję za jego zawinione działanie.

5.7. Ograniczenie progu dźwięku do 70 dB, o którym mowa w punkcie 5.5, nie dotyczy przypadków prezentowania podczas targów, zgodnie z ich „Zakresem tematycznym”, maszyn, urządzeń i narzędzi w ruchu, a także organizacji pokazów mody lub innych wydarzeń z podkładem muzycznym po wcześniejszym uzgodnieniu z MTP.

5.8. Stoiska lub inne ekspozycje oraz przejścia w pawilonach i drzwi wejściowe do pawilonów mogą zostać przez MTP krótkotrwale zamknięte ze względów organizacyjnych albo bezpieczeństwa i w tym czasie mogą być niedostępne dla uczestników targów i / lub zwiedzających.

5.9. Sprzątanie stoisk w okresie trwania targów odbywa się przed otwarciem lub po zamknięciu targów dla zwiedzających, według zasad określonych w „Postanowieniach szczegółowych” danych targów.

5.10. Uczestnicy targów (wystawcy i współwystawcy) oraz wykonawcy stoisk są zobowiązani :

a) do właściwego i ostrożnego wykonywania czynności montażu / demontażu stoisk i eksponatów (maszyn, urządzeń itp.) oraz czynności prezentacji eksponatów podczas targów, aby nie dokonać uszkodzeń infrastruktury MTP ani stoisk i mienia innych uczestników targów;

b) po montażu, a przed rozpoczęciem targów - do usunięcia ze stoiska i okolicznego terenu opakowań i odpadów pozostałych po wyposażeniu stoiska i wykonaniu aranżacji ekspozycji;

c) po zakończeniu targów - do usunięcia ze stoiska eksponatów, zdemontowania zabudowy i wyposażenia stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu, najpóźniej do ostatniego dnia demontażu stoiska. Odpady wygenerowane w związku z montażem stoisk, a także w czasie trwania targów, należy wrzucać do pojemników zlokalizowanych przed pawilonami i oznakowanych zgodnie z obowiązującą na terenach MTP zasadą selektywnej zbiórki odpadów. Odpady związane z demontażem stoisk, w tym odpady wielkogabarytowe, należy wrzucać do przeznaczonych do tego kontenerów.

Zabronione jest wyrzucanie na terenie MTP lub innym terenie objętym lokalizacją targów organizowanych przez MTP odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska. Należy je usunąć we własnym zakresie. Z tytułu wywozu odpadów MTP pobierają od uczestników targów (wystawców) wykonujących zabudowę stoiska lub innej ekspozycji we własnym zakresie oraz od podmiotów wykonujących zabudowę stoisk lub innych ekspozycji na rzecz wystawców opłatę ustaloną według zasad określonych w „Warunkach uczestnictwa”.

5.11. Usunięcie eksponatów ze stoiska lub innej ekspozycji oraz demontaż stoiska lub innej aranżacji przestrzeni przed zakończeniem targów są zabronione. Czynności te można rozpocząć dopiero po zamknięciu targów dla zwiedzających w ostatnim dniu targów.

5.12. Pozostawione bez powiadomienia MTP elementy obudowy i wyposażenia stoiska lub aranżacji powierzchni innej ekspozycji, nie usunięte ze stoiska lub innej ekspozycji i terenu przyległego przez uczestnika targów (wystawcę, współwystawcę) i wykonawcę stoiska w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone z zamiarem wyzbycia się własności, a MTP postąpią z nimi według własnego uznania.

5.13. Zabronione jest pozostawianie bez opieki wszelkich przedmiotów, w tym bagażu lub innego mienia. Przedmioty pozostawione bez opieki poza stoiskiem lub inną ekspozycją na terenie MTP lub w innym miejscu organizacji targów przez MTP, w czasie montażu, trwania targów i demontażu, mogą ze względów bezpieczeństwa zostać przez MTP albo specjalistyczne służby usunięte lub zniszczone na koszt wystawcy / współwystawcy / innej osoby pozostawiającej przedmioty, chyba, że nie uda się ustalić do kogo należały. MTP nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności. Jeżeli w związku z pozostawionymi bez opieki przedmiotami konieczna będzie ewakuacja osób z pawilonów lub terenów targowych, to kosztami tej ewakuacji zostaną obciążone osoby, które pozostawiły te przedmioty.

5.14. Fotografowanie, filmowanie i oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów innych uczestników targów wymaga uprzedniej zgody tych uczestników targów. Fotografowanie i filmowanie ekspozycji targowych mające charakter komercyjny, wymaga zgody MTP. Jeżeli powyższe czynności mogą spowodować zakłócenie w organizacji i przebiegu targów, MTP wydadzą polecenie ich wstrzymania.

5.15. Zabronione jest prowadzenie działań komercyjnych, reklamowych, promocyjnych, akwizycyjnych poza stoiskiem, chyba, że wcześniej uzyskano zgodę MTP. Reklama poza stoiskiem jest odpłatna.

5.16. Na terenie MTP lub w innym miejscu organizacji targów przez MTP zabronione jest prowadzenie działań agitacyjnych, aukcji i zbiórek pieniężnych bez złożenia uzasadnionego wniosku do MTP i uzyskania zgody MTP. Zabronione jest podejmowanie działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

5.17. Zabronione jest wprowadzanie (wnoszenie) na tereny MTP zwierząt, a także rowerów, sagway, deskorolek i podobnego sprzętu. Nie dotyczy to zwierząt i sprzętu będących przedmiotem ekspozycji objętej „Zakresem tematycznym” targów lub podobnych wydarzeń (wystaw).

5.18. Zabronione jest wnoszenie na tereny MTP lub inne miejsce organizacji targów przez MTP broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, których użycie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach targowych i mienia znajdującego się na tym terenie. Zakaz nie dotyczy wnoszenia broni, amunicji i innych materiałów, które mają być przedmiotem ekspozycji zgodnie z „Zakresem tematycznym” targów lub podobnych wydarzeń (wystaw).

5.19. Na terenach MTP i w innych miejscach organizacji targów obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych i innych obiektach, z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych (kabiny dla palaczy).

5.20. Uczestnicy targów i inne podmioty wskazane w niniejszym Regulaminie są zobowiązani do:

a) nie ingerowania swoimi działaniami w przestrzenie ciągów komunikacyjnych i stref ochrony przeciwpożarowej w pawilonach i na terenach otwartych (poza pawilonami) MTP lub w innych miejscach organizacji targów przez MTP;

b) przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu na terenach MTP lub w innych miejscach organizacji targów przez MTP oraz oznaczeń dotyczących wyłączenia niektórych przestrzeni ze strefy ruchu;

c) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby MTP ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa (konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenach targowych), nakazujących usunięcie własnych przedmiotów z ciągów komunikacyjnych, ewakuację osób z pawilonów lub terenów targowych; MTP nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody powstałe z tytułu niezastosowania się do wydawanych poleceń;

d) wykonywania poleceń funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych podczas ewakuacji, akcji ratowniczych albo czynności kontrolno-rozpoznawczych; regulowania mandatów nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa.

5.21. Poruszanie się pieszych i kierowców pojazdów po drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych w pawilonach i na terenie otwartym, zarówno w czasie targów, jak i w czasie montażu i demontażu wymaga szczególnej ostrożności, zwłaszcza pieszych, którzy powinni zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe i świetlne pojazdów (np. wózków widłowych) wykorzystywanych do prac montażowych, demontażowych, transportowych, serwisowych.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU

6.1. Tereny MTP i inne miejsca organizacji targów są zabezpieczane przez służby ochrony oraz posiadają zabezpieczenia techniczne (np. monitoring wizyjny).

6.2. Wystawca jest zobowiązany, zarówno w okresie targów, jak i w okresach montażu i demontażu stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami.

6.3. O zamiarze wprowadzenia dozoru na stoisku w czasie montażu i demontażu albo trwania targów, zainteresowany (wystawca, firma budująca stoisko itp) jest zobowiązany poinformować MTP ( Koordynatora Technicznego, pracownika Biura Organizatora Targów) ze stosownym wyprzedzeniem. Personel do dozoru stoiska można zamówić w MTP na stosownym formularzu.

6.4. W okresie trwania targów pawilony są otwierane, zamykane i plombowane komisyjnie. Wystawca ma prawo delegować swojego przedstawiciela do składu komisji otwierającej i zamykającej pawilony.

6.5. Wystawca jest zobowiązany udostępnić komisji wszystkie pomieszczenia w celu sprawdzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego.

7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE

7.1. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników targów, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego.

7.2. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników targów spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną od MTP przerwą w dostawie wody, prądu lub gazu (sprężonego powietrza).

7.3. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawione bez opieki na terenie MTP lub w innym miejscu targów organizowanych przez MTP. Uczestnikom targów i innym podmiotom wymienionym w niniejszym Regulaminie nie przysługują żadne roszczenia z tytułu usunięcia lub zniszczenia przedmiotów pozostawionych bez opieki, dokonanego przez MTP ze względów bezpieczeństwa (realne zagrożenie lub podejrzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia).

7.4.Na wyłączenie odpowiedzialności MTP z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane szczególne środki zabezpieczenia terenów targowych, o których mowa w punkcie 6.

7.5.MTP nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez uczestników targów i inne podmioty wymienione w niniejszym Regulaminie wskutek niestosowania się do poleceń wydawanych przez służby MTP w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia, np. w związku z zarządzeniem ewakuacji osób z pawilonu targowego.

7.6. Uczestnicy targów powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej, a także ubezpieczyć swoje mienie wnoszone na tereny MTP (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania targów, jak i na okres montażu i demontażu. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej we własnym zakresie nie dotyczy uczestników targów (wystawców / współwystawców), których ubezpieczającym są MTP, a koszt ubezpieczenia OC na okres targów (trwania, montażu i demontażu) jest wkalkulowany w opłatę za zgłoszenie wystawcy, o której mowa w punkcie 2.1.9., albo w opłatę za zgłoszenie współwystawcy, o której mowa w punkcie 2.3.2.

7.7. Uczestnicy targów i wykonawcy stoisk ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań swoich pracowników.

7.8. Uczestnik targów ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowanie szkód w mieniu MTP (uszkodzenie, zniszczenie, ubytki). Odpowiedzialność taka dotyczy również firm budujących stoiska / wykonujących aranżację przestrzeni (wykonawców). Oceny szkód dokonują MTP w obecności przedstawiciela uczestnika targów lub wykonawcy stoiska, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.

7.9. O poniesieniu szkody uczestnik targów jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić MTP (Koordynatora Technicznego, pracownika Recepcji Wystawców, dyrektora projektu, kierownika pawilonu, pracownika Służb Ochrony i Zabezpieczenia), w celu sporządzenia protokołu zdarzenia, stanowiącego podstawę do dochodzenia ewentualnego odszkodowania (z polisy ubezpieczeniowej, na drodze postępowania sądowego). W przypadku poniesienia szkody będącej wynikiem działania osób trzecich i noszących znamiona wykroczenia lub przestępstwa (np. kradzieży, uszkodzenia mienia albo uszkodzenia ciała), uczestnik targów powinien powiadomić również targowy komisariat policji niezwłocznie po stwierdzeniu szkody.

8. CŁO I SPEDYCJA

8.1.Przywóz / wywóz towarów przez uczestników targów z państw nie należących do Unii Europejskiej oznacza wprowadzenie / wyprowadzenie towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej i powoduje powstanie obowiązków przewidzianych w przepisach prawa celnego, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. Uczestnik targów z państwa nie należącego do Wspólnoty Europejskiej powinien zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego (Wspólnotowy Kodeks Celny, Wspólna Taryfa Celna, rozporządzenia) i przepisami prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa „Prawo celne” i przepisy wykonawcze).

8.2. Transport i spedycja eksponatów oraz innych towarów odbywa się na koszt i ryzyko uczestnika targów.

8.3. Usługi spedycyjne, w tym transportowo - przeładunkowe na terenach targowych są świadczone wyłącznie przez MTP oraz oficjalnych spedytorów MTP, z którymi MTP podpisały stosowne umowy . Spedytorzy mający status oficjalnych spedytorów MTP świadczą usługi z uwzględnieniem „Jednolitej taryfy opłat spedycyjnych”.

9. REKLAMACJE

9.1.Wszelkie reklamacje uczestników targów wobec MTP powinny być zgłaszane w formie pisemnej.

9.2. Reklamacje wystawców dotyczące budowy stoisk przez MTP, ich lokalizacji (miejsca prezentacji) i rozmiarów faktycznie zajmowanej powierzchni będą rozpatrywane przez MTP pod warunkiem ich zgłoszenia najpóźniej do ostatniego dnia trwania targów włącznie (przed demontażem stoiska).

9.3. Pozostałe reklamacje wystawców mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia targów.

9.4. Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. MTP zastrzegają sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od nich niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu targów. W takich przypadkach podmiotom, które dokonały zgłoszenia uczestnictwa w targach nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat związanych z tym zgłoszeniem (za zgłoszenie wystawcy, za zgłoszenie współwystawcy, z tytułu zamówienia i udostępnienia powierzchni wystawienniczej).

10.2. Uczestnicy targów są zobowiązani respektować obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej.

10.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy MTP a uczestnikami targów, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.

10.4. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów z zagranicznymi uczestnikami targów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim, a prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

[ Wstecz ]
Współpraca Medialna